Fen Dersine Yönelik Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kağıtçı, B. (2014). Fen dersine yönelik kaygı ölçeği geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin fen dersi kaygı ile tutum puanlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Burhan Kağıtçı
Geçerlik: 

Araştırmada KMO örneklem uygunluk kat sayısı 0.93 ve Barlett Sphericity testi χ2 değeri 3300,007 (p<.001) olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, faktör analizinin uygulanabilirliğini ve maddeler arasındaki korelasyonun olduğunu göstermektedir. Faktör analizinde 30 maddenin öz değeri 1 olacak şekilde temel bileşenler analizi gerçekleştirilmiştir

Güvenirlik: 

Güvenirlik katsayısı (cronbach alpha) 0.83 olduğu belirtilmiştir.

18 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
Hiçbir zaman, Nadiren, Sık sık, Genellikle ve Her zaman