İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Fen Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sağır, Ş. U. (2015). İlköğretim öğrencilerine yönelik fen kaygı ölçeği. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 1-20.

Sorumlu Yazar: 
Şafak Uluçınar Sağır
Geçerlik: 

Bu araştırmada KMO katsayısı 0.943 ve Bartlett testi anlamlı bulunmuştur (X2=7312.193; df=300;
p=0.000<0.001). Bu sonuçlar verilerin faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.88 olarak bulunmuştur.

25 madde ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum- 5=kesinlikle katılıyorum)