Ortaokul 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karatay, R. ve Doğan, F. (2016). Ortaokul 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 1-8. doi: http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.548

Sorumlu Yazar: 
Ramazan Karatay
Geçerlik: 

Bu çalışmada, ortaokul 7. sınıf öğrencilerine yönelik 31 maddeden oluşan çoktan seçmeli bilimsel süreç becerileri testi geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin Kuder-Richardson 20 (KR-20) güvenirlik katsayısı 0.885 olarak bulunmuştur. Ölçekte yer alan maddelerin ortalama güçlüğü 0.618, ortalama ayırt ediciliği ise 0.477 olarak hesaplanmıştır. Kapsam geçerliği incelenen ölçeğin, her bir konu alanına ve bilimsel süreç becerisine ait en az bir madde bulundurduğu görülmüştür. Elde edilen bu veriler sonucunda, geliştirilen ölçeğin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ifade edilebilir.

Güvenirlik: 

lçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla Kuder-Richardson 20 (KR-20) güvenirlik katsayısına bakılmış ve BSBT’nin güvenirlik (KR-20) katsayısı 0.885 olarak bulunmuştur. Kuder-Richardson 20 (KR-20) yöntemi madde varyansına dayalı bir yöntemdir ve KR-20 güvenirlik katsayısı iç tutarlık katsayısı olarak da adlandırılmaktadır (Demircioğlu, 2007). Buna sonuçlara göre, BSBT’nin yedinci sınıf fen ve teknoloji ünitelerine yönelik bilimsel süreç becerilerini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

Derecelendirme: 
İletişim: