Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kağıtçı, B. ve N. İzzet Kurbanoğlu. (2013). Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(3), 98-107.

Sorumlu Yazar: 
N. İzzet Kurbanoğlu
Geçerlik: 

Bu araştırmada FTD-KÖ’nin faktör yapısını ve alt ölçeklerini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi (exploratory factor analysis) yapılmıştır. Öncelikle bütün maddeler arasında korelasyon matrisi incelenmiş ve faktör analizinin yapılabilmesine uygunluk gösterir nitelikte ilişkilerin olduğu görülmüştür. Daha sonra örneklem uygunluğu (sampling adequacy) ve Barlett Sphericity testleri yapılmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen verilerin faktör analizi için uygunluğu, Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi ile incelenmiştir. Buna göre, KMO’nu0,70’den yüksek ve Barlett testinin anlamlı çıkması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2004).
nin anlamlı çıkması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2004).
Bu araştırmada KMO örneklem uygunluk kat sayısı 0,93 ve Barlett Sphericity testi
÷2 değeri 3300,007 (p<.001) olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, faktör analizinin
uygulanabilirliğini ve maddeler arasındaki korelasyonun olduğunu göstermektedir
FTD-KÖ’nin madde ayırt ediciliği için madde-toplam korelasyonu ile %27’lik alt-üst
grup karşılaştırmalarına yer verilmiştir. Madde-toplam korelasyonunun hesaplanmasında
Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı, toplam puana göre belirlenmiş ve %
27’lik alt-üst grupların madde puanlarının karşılaştırılmasında ise t-testi kullanılmıştır.
Ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının 0,367 ile 0,636 arasında değiştiği
görülmüştür.

Güvenirlik: 

FTD-KÖ’nin güvenirlik hesaplamaları için Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı
0,895 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test güvenirlik çalışması için ölçek Kocaeli ili
Gölcük ilçesindeki ilköğretim okulunda öğrenim gören 155 öğrenciye 3 hafta arayla iki kez
uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayısının 0,853
(p<.001) olduğunu göstermiştir.

Tek boyutlu ve 18 madde
1)Fen dersine girmeden önce gergin ve sıkıntılı olurum
2)Fen dersine girme düşüncesi bile beni kaygılandırır
3)Fen ile ilgili kelimeleri duymak beni kaygılandırır.
4)4 Fen dersinde kendimi huzursuz hissederim

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiçbir zaman-5=her zaman)
İletişim: