Fen Dersine Yönelik Uyumsal Öğrenme Durumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şenler, B. (2014). Fen Dersine Yönelik Uyumsal Ögrenme Durumları Ölçegi’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalısması. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Adana.

Sorumlu Yazar: 
Burcu Şenler
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliği için öncelikle Türkçe uyarlamasında yer alan maddelerin ayırt edicilik düzeyleri için madde analizi ile her maddenin kendi faktörü için düzeltilmiş madde-toplam korelasyon değerleri hesaplanmıştır. Bir diğer madde analizi yöntemi olarak ölçekten elde edilen ham puanlar küçükten büyüğe sıralanmıştır. Bu sıralamaya göre alt %27‘lik grup ile üst %27‘lik grupların puanları bağımsız t testi ile karşılaştırılmış ve üst %27‘lik grupta yer alanların puanları ile alt %27‘lik grupta yer alanların puanları arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Ayrıca, ölçeğin alt boyutları arasındaki korelasyonlar hesaplanarak korelasyon değerlerinin anlamlı olduğu görülmüştür.
Ölçeğin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi yapılarak test edilmiştir. Yapılan ilk doğrulayıcı faktör analizinde fit indeksleri beklenen düzeyin biraz altında çıkmış ve gerekli modifikasyonlar yapılmıştır. Değişiklik sonrasında doğrulayıcı faktör analizinin uyum indekslerine bakıldığında değerlerin kabul edilebilir değer sınırları içinde olduğu gözlenmiştir. Uyum indeksleri sırasıyla şu şekildedir: /sd= 3.63, NNFI = .95, CFI = .96, RMSEA = .08, PGFI = .67, PNFI = .85.

Güvenirlik: 

Fen Dersine Yönelik Uyumsal Öğrenme Durumları Ölçeği‘nin iç tutarlığını belirlemek amacıyla Cronbach‘s alpha katsayıları hesaplanmıştır. Alt ölçeklerde Cronbach‘s alpha katsayıları .83, .83, .86 ve .85, toplam ölçek için .94 olarak saptanmıştır.

4 alt boyut ve 32 madde
Öğrenme hedef yönelimi (8 m): Fen bilimleri dersinde hedeflerimden biri yeni bilimsel becerilerde uzmanlaşmaktır.
Görev değeri (8 m): Fen bilimleri dersinde öğrendiklerim benim için kullanışlıdır.
Öz-yeterlik inançları (8 m): Fen bilimleri dersinde öğretilen becerilerde uzmanlaşabilirim.
Öz-Düzenleme becerileri (8 m): Fen bilimleri dersinde çalışmalar zor olsa bile çalışmayı bırakmam.

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 5=Kesinlikle Katılıyorum 4=Katılıyorum 3=Kararsızım 2=Katılmıyorum 1=Kesinlikle Katılmıyorum)
İletişim: