FATİH Projesine Yönelik Görüşleri Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karal, H., Aktaş, İ., Turgut, Y. E., Gökoğlu, S., Aksoy, N. ve Çakır, Ö. (2013). FATİH Projesine Yönelik Görüşleri Değerlendirme Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,14(2), 325-348.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Karal
Geçerlik: 

Ölçekteki üç faktörün ilişkin açıkladıkları toplam varyans ise % 40.304’tür ve bu değer Scherer, Wiebe Luther ve Adams (1988)’e göre kabul edilebilir düzeydedir.Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .401 ile .776 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik hesaplaması sonucunda, testin tamamı için Cronbach α iç tutarlılık katsayısı 0.91 olarak bulunmuştur. Alt boyutları incelendiğinde ise güvenirlik katsayıları; “farkındalık” alt boyutu için 0.95, “öngörü” alt boyutu için 0.82 ve “beklenti” alt boyutu için 0.93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin madde toplam korelasyonu 0,344 ile 0,820 arasında değişmektedir.

49 madde ve 3 alt boyut
Farkındalık (22 m) :Okullara tablet bilgisayarlar dağıtılacaktır.
Öngörü (14 m) : Okullara entegre edilecek BT (Bilişim Teknolojileri) cihazları kaliteli olmayacaktır.
Beklenti (13 m) : Fatih Projesi öncesinde öğretmenlere yönelik tanıtıcı eğitimler verilmelidir

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: