Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aktan, S., ve Sezer, F. (2018). Sınıf yönetimi stilleri ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Kastamonu
Education Journal, 26
(2), 439-449.

Sorumlu Yazar: 
Sümer Aktan
Geçerlik: 

SYSÖ geçerlik çalışması iki aşamada gerçekleştirildi. Geçerlik çalışmasının ilk aşamasında Açımlayıcı Faktör Analizi yapıldı ve orjinali beş faktörlü ölçeğin faktör yapısı doğrulandı. Bu uygulama SPSS 21 paket programında yapıldı. Ölçeğin Doğrulayıcı Faktör Analizi ise Lisrel 8.54 programında yapıldı.

Güvenirlik: 

Ölçekten elde edilen ölçümlerin iç tutarlılığının belirlenebilmesi için Test Tekrar Test güvenirliği, iç tutarlılık katsayısı için Cronbach Alfa katsayısı ve iki yarı güvenirliği kullanıldı.

4 alt boyut 12 madde
Otoriter ( 3 m ) :
Yetkeci ( 3 m ) :
Serbest ( 3 m ) :
İlgisiz ( 3 m ) :

Derecelendirme: 
İletişim: