Fantezi Futbol Katılım Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eskiler, E., Demirhan, O. ve Soyer, F. (2017). “Fantezi futbol katılım motivasyonu ölçeği” Tüürkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 159-169.

Sorumlu Yazar: 
Ersin Eskiler
Geçerlik: 

Elde edilen veri matrisinin temelini oluşturan ilişki yapısını belirlemek üzere açıklayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. Temel bileşenler faktör analizi uygunluğuna ilişkin KMO değerinin .807 ve Bartlett Küresellik test sonucu anlamlılık düzeyinin ise p<.001 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca her bir değişkenin toplam çözüme ne düzeyde katkı sağladığını belirlemek üzere Anti-image korelasyon matrisi incelenmiştir . Analiz sonucu; Anti-image (0.629-0.879 aralığında ve >0.50), KMO (>0.70) ve Bartlett Küresellik test (p<0.001) sonuçlarının tatminkâr seviyede olduğu tespit edilmiştir

Açıklayıcı faktör analizi sonucu 17 maddeden oluşan ölçek yapısına uymayan ve/veya birden fazla faktörde yüksek faktör yük değerine sahip olan herhangi bir madde olmadığı; öz değeri 1’in üzerinde olan 4 alt boyutlu yapının orijinal ölçüm aracıi ile tutarlı olduğu ve maddelerin toplam varyansın %59.605’ ini açıkladıkları belirlenmiştir. Her bir faktöre ait maddeler ve faktör isimleri aşağıdaki gibidir: Birinci boyut; sosyal etkileşim boyutu olarak isimlendirilmiş ve bu boyut 1., 2., 3. ve 4. maddelerden meydana gelmektedir. Sosyal etkileşim boyutunun Cronbach’s Alpha değeri 0.81 olarak bulunmuştur. İkinci boyut eğlence/kaçış boyutu olarak adlandırılmış ve bu boyut 14., 15., 16. ve 17. maddelerden oluşmaktadır. Eğlence/kaçış boyutunun elde edilen Cronbach’s Alpha değeri 0.72’dir. Üçüncü boyut rekabet boyutu olarak adlandırılmış ve 10., 11., 12. ve 13. maddelerden oluşmuş ve Cronbach’s Alpha değeri 0.77 olarak bulunmuştur ve son olarak 5., 6., 7., 8. ve 9. maddelerden oluşan dördüncü boyut şans oyunu/bahis olarak isimlendirilmiştir. Şans oyunu/bahis boyutunun Cronbach’s Alpha değeri ise 0,76’dır. Her bir boyuta ait Cronbach’s α güvenilirlik değerlerinin kabul edilebilir değer olan 0,70’in42 üzerinde ve tüm ifadelere ait Cronbach’s α değerlerinin ise 0.81 olduğu görülmektedir.
Maddelerin ölçülmek istenen özelliğe sahip olan bireyler ile olmayan bireyleri ayırt edebilme gücünün tespiti için; toplam ölçek puanına göre belirlenen alt ve üst % 27’lik gruplarda yer alan katılımcıların grup ortalama puanları bağımsız gruplar t-testi ile incelenmiştir Analiz sonuçlarına göre madde-toplam test korelasyonlarının 0.32 ile 0.62 arasında farklılık gösterdiği ve maddelerin katılımcıları iyi derecede ayırt etme gücüne sahip olduğu ifade edilebilir. Madde analizi kapsamında; ölçek ortalama puanlarına göre oluşturulan alt ve üst %27’lik grupların madde ortalama puanları arasındaki fark katılımcıları ölçülen davranış bakımından ne derece ayırt ettiğini belirlemede kullanılan bir yöntemdir . Yapılan analizde t değerinin -9.58 ile – 3.90 arasında değiştiği görülmekte ve gruplar arasında beklendik yönde gözlenen farklılıkların anlamlı sonuç vermesi, testin iç tutarlığının bir göstergesidir . Elde edilen sonuçlara göre ölçekte yer alan maddelerin fantezi futbol motivasyon düzeyi yüksek ve düşük olan grupların ayırt edilmesinde güvenilir sonuçlar verdiği ifade etmek mümkündür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliğini test etmek amacıyla, her boyuta ait bileşik güvenilirlik (Composite Reliability-CR>.70) değerleri incelenmiştir. Alt boyutlara ilişkin CR değerlerinin 0.89 ile 0.78 aralığında değiştiği görülmektedir. Bu durum ölçekte yer alan ifadeler için içsel tutarlılığının sağlandığı şeklinde ifade edilebilir22 . Ölçeğin benzeşim geçerliği CR>AVE ve AVE>.50 değerler çerçevesinde test edilmiştir22 . Boyutlara ait AVE değerlerinin 0.66 ile 0.47 aralığında olduğu ve tüm boyutlar için CR>AVE şartı sağlanırken; eğlence/kaçış boyutu haricindeki boyutlar için AVE>0.50 şartının da sağlandığı görülmektedir. Bu bağlamda Fornell ve Larcker (1981) ile Berthon ve arkadaşları (2005) diğer kriterlerin uygun seviyelerde bulunması durumunda; AVE değeri için 0.50’nin altında kalan (0.50’ye yakın) erin kabul edilebileceğini belirtmektedir7 . Bu kriterler ışığında tüm boyutlar için benzeşim geçerliğinin varlığından söz etmek mümkündür.

Sosyal Etkileşim(4 madde):Fantezi futbol oynamak. ailem ve arkadaşlarımla birlikte olmak ya da onlarla iletişimde kalmak için mükemmel bir fırsat sunar
Bahis/Şans Oyunu( 5 madde): Bahis oynanan para miktarı (riske atılan miktar) Fantezi futbol takımımı ne kadar takip ettiğimi belirler.
Rekabet (4 madde):Fantezi futbol oynamayı rakiplerime “en iyisi olduğumu” kanıtlamak için seviyorum
Eğlence/Kaçış(4 madde):Fantezi futbol oynarım çünkü süper lig maçlarını izlemeyi daha zevkli hale getirir

Derecelendirme: 
7’li Likert(1=Kesinlikle Katılmıyorum, 7=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: