İnternet Tabanlı Okuma Motivasyonu ve Katılım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ata, R. ve Alpaslan, M. M. (2019). İnternet Tabanlı Okuma Motivasyonu ve Katılım Ölçeği Türkçe’ye uyarlama çalışması ve öğretmen adayları ile çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(2), 522-538. Doi: 10.17943/etku.557780

Sorumlu Yazar: 
Rıdvan Ata
Geçerlik: 

Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ölçeğin orijinali 4 faktörlü bir yapısının geçerli olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçme aracının güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach alfa değerleri hesaplanmıştır. Analiz sonucunda, yeterlik alt-boyutu için .82, zorluk alt-boyutu için .84, adanmışlık alt-boyutu için .86 ve kaçınma alt-boyutu içinse . 83 olarak bulunmuştur.

Ölçek 12 madde dört faktörlü yapıdadır.

Derecelendirme: 
10’lu Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 10=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: