Futbol Hakemleri İş Performansı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koca, S. (2017). Futbol hakemlerini strese iten faktörler, iş tatmini ve iş performansı ilişkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Sorumlu Yazar: 
Serdar Koca
Geçerlik: 

Geçerlilik için
açımlayıcı faktör analizi uygulanmış ve faktör yükleri 0,40‟tan yukarı olan maddeler
dikkate alınmıştır.Futbol hakemleri iş performansı ölçeğinin faktör analizine uygunluğu KaiserMeyer-Olkin (KMO) ve Bartlett‟s Sphericity testi ile incelenmiştir. Ortaya çıkan test
sonuçlarına göre ölçeğin KMO (0,863) değerinin mükemmel olduğu anlaşılmıştır.
Bartlett‟s Sphericity testi sonucu ise anlamlıdır (
2
=444,593; df=21; p=0,000)

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha
değerinin 0,875 olduğu görülmüştür. Ayrıca, hiçbir maddenin toplam korelasyon ile
negatif ilişkisi söz konusu değildir. Tüm bu değerler ölçeğin iç tutarlılığının çok iyi
düzeyde olduğunu, yani “yüksek derecede güvenilir” olduğunu göstermektedir .

Derecelendirme: 
İletişim: