Facebook Mağduriyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Küçük, Ş. ve Şahin, İ. (2015). Facebook Zorbalığı ve Mağduriyeti Ölçeklerinin Türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 55-70.

Sorumlu Yazar: 
Şirin Küçük
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizinde ölçeklerin her birinin tek faktörlü yapıda olduğu görülmüştür. Ölçeklerin Türkçe formunun model uyumuna ise doğrulayıcı faktör analizi ile bakılmıştır. Yapılan analiz sonucunda uyum indekslerinin iyi uyum gösterdiği görülmüştür.

Güvenirlik: 

Facebook Mağduriyeti Ölçeği’nin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .91 olarak bulunmuştur.

Ölçek 17 madde ve tek faktörden oluşmaktadır.
Facebook’tan aldığım uygunsuz içerikli mesajlar beni üzdü.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1= asla – 6= 10 defadan fazla)
İletişim: