Evlilikte Bağışlama Ölçeği-Olay

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Durmuş, E. ve Manap, A. (2018). Evlilikte bağışlama ölçeği-olay: Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (4), 2033-2049.

Sorumlu Yazar: 
Emine Durmuş
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Aöımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 9 madde ve üç alt faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Yardımseverlik alt boyutunun Cronbach alfa değerinin .76, uzaklaşma alt boyutunun .81, misilleme alt
boyutunun .63 olduğu belirlenmiştir.

Ölçek 9 madde üç faktörden oluşmaktadır.
Yardımsever (3m)
Uzaklaşma (3m)
Misilleme (3m)

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1= hiç katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum)
İletişim: