Evlilikte Yetkinlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cihan-Güngör, H. ve Özbay, Y. (2006). Evlilikte Yetkinlik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(29), 79-93.

Sorumlu Yazar: 
Hüdayar Cihan Güngör
Geçerlik: 

Ölçeğin iki boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur ( x =2068.66, p<.000, GFI=.99, AGFI=.99, CFI=1.00 ve RMSEA=.09 ).
Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .49 ile .98 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .94 ile .96 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .96 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayılarının, .52 ile .77 arasında değiştiği görülmektedir.

Eşle İlişki (19m)
Yakın Çevreyle İlişki ( 14m)

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1=hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: