Evlilik İçin Karşılaştırma Düzeyi Ölçeği (EKDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Azizoglu-Binici, S., ve Hovardaoglu, S. (1996). Evlilik İçin Karsılastırma Düzeyi Ölçeği’ nin (EKDÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 11(38), 66-76.

Sorumlu Yazar: 
Selim Hovardaoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin alt ölçeklerine dair test tekrar test güvenirlik katsayıları 0.62 ile 0.90 arasında değişmekte ve hepsi anlamlı ilişkileri yansıtmaktadır.

2 alt boyut. Toplam 36 madde.
Eşle Uyum Boyutu ( 28 m) : Eşinizle yaşadığınız sevginin düzeyi.
Eşle Çatışma Boyutu ( 8 m) : Eşinizin size karşı gösterdiği kıskançlık düzeyi.

Derecelendirme: 
7’li Likert ( 1= Beklentinin çok altında- 7= Beklentinin çok üstünde)
İletişim: