Etnokültürel Empati Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdikmenli-Demir, G., & Demir, S. (2014). Testing the psychometric properties of the Scale of Ethnocultural Empathy in Turkey. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 47(1), 27-42.

Sorumlu Yazar: 
Gözde Özdikmenli-Demir
Geçerlik: 

Geçerlik analizi için tek yönlü ANOVA kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Test-tekrar test yöntemi ile uygulanan testler arası ilişki r=0.89 bulunmuştur.

Etnokültürel Empati Ölçeği 3 alt boyuta ve 31 maddeye sahiptir.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1=beni nitelediğine kesinlikle katılmıyorum – 6=beni nitelediğine kesinlikle katılıyorum)
İletişim: