Etnik Reklamlara Yönelik Tüketici Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bozyiğit, S. ve Karaca, Y. (2016). Türkiye’deki etnik reklamlara yönelik tüketicinin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 15, 288-307.

Geçerlik: 

Yapılan faktör analizi sonucu KMO değeri
,877 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla faktör analizi için örneklem yeterliliğinin sağlandığı kabul
edilmektedir. Bartlett Küresellik testi sonucu hesaplanan ki-kare değeri de (χ²=3112,893; p=0,000)
faktör analizinin değişkenler için uygun olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Modelde sabit terimin
bulunması anlamlıdır (t=3,950, p=0,000) ve modeldeki katsayısı 3,950’dir.

Derecelendirme: