Bilinçli Tüketici Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bugday, B, E. (2015). Bilinçli Tüketici Ölçeği geliştirme çalışması (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Esna Betül Buğday
Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ölçeğin yapı geçerliğinin sağlanması sürecinde,
aynı yapıyı ölçen maddeleri bir araya toplayarak daha az sayıda madde ile
açıklamayı sağlayan bir istatistiksel tekniktir (Williams ve diğerleri, 2012).
Netemeyer ve diğerleri de 2003 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalarında,
yapıların boyutlarını bulabilmek için en uygun yöntemin faktör analizi olduğunu
belirtmişlerdir. Faktör analizi çok sayıda maddeden bu maddelerin ortak
açıklayabildikleri az sayıda tanımlanabilen anlamlı faktörlere ulaşmayı amaçlar
(Büyüköztürk, 2012; Tezbaşaran, 1996). Diğer bir ifadeyle hangi maddelerin
hangi boyuta yükleneceği, faktör analizi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Faktör
analizi ile maddelerin birbirleriyle olan korelâsyonları hesaplanır ve bu
hesaplama sonucunda toplam varyans içinde diğer faktörlerden daha çok ağırlık
kazanan faktörler saptanır. Faktör yükü düşük olan maddeler belirlenir ve
ölçekten çıkarılır. Eğer maddeler arasındaki korelâsyon değerleri yüksek
çıkarsa, ölçeğin yapı geçerliği dolayısıyla güvenirliği de yüksektir sonucuna
varılabilir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışması için ise
Cronbach alfa değer ve madde toplam
korelasyon analizinden faydalanılmış
ve ölçeğin güvenirliği de
kanıtlanmıştır. (Cronbach alfa değeri
0,856)

1 İşletmelerin katı atıkların geri toplanması konusunda
tüketicileri teşvik etmesi gerektiği görüşündeyim.

2 İnsanların doğa ile uyum içerisinde yaşamak zorunda
olduğuna inanırım.

3 Çevre kirliliğinin çağımızın en önemli problemlerinden
biri olduğunu düşünürüm.

Derecelendirme: 
İletişim: