Etkili Dinleme Becerisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ocak, G. ve Tiraki, Ö. (2019). Etkili Dinleme Becerisi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. V. Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitapçığı içinde, (s. 1449-1463). İstanbul, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Gürbüz Ocak
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 51 madde ölçekten atılmıştır. Ölçeğin yeni hali 19 maddeden oluşmaktadır.

Güvenirlik: 

Elde edilen faktörlerin güvenirlik değerleri; I. Faktör (Değerlendirme) için alfa katsayısı, 90, II. Faktör (Fayda)için, 83, III. Faktör (Anlama) için, 72’dir.

Ölçek 19 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Değerlendirme (9m): Dinlediklerimin ne kadar doğru anladığımı sorgularım.
Fayda (7m): Dinlediğim metindeki önemli ifadeleri bilirim.
Anlama (3m): ) Dinlediğim sesleri anlamak isterim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: