Eşlerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özyürek, A.(2018). Anne-baba çocuk yetiştirme tutumları ve üç farklı ölçek geliştirme çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(2), 659-676.

Sorumlu Yazar: 
Arzu Özyürek
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliği için AFA ile ölçeklerin faktör yapıları belirlenmiştir. Geçerlik çalışmasında görünüş geçerliği için uzman görüşlerine başvurulmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için Cronbach alfa katsayısı, test-tekrar test korelasyonu, alt ve üst %27’lik dilim sonuçlarına bakılmıştır. Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları ve test-tekrar test güvenirlik katsayıları 0,70 ve üzerindedir. İlk ve son %27’lik grupların madde ortalama puanları istatistiksel olarak anlamlıdır.

Maddeler demokratik, baskıcı-otoriter, aşırı hoşgörülü, aşırı koruyucu, mükemmeliyetçi ve
tutarsız tutuma uygun olarak belirlenmiştir.

Derecelendirme: 
5’li likert tipi derecelendirme “Tamamen Katılıyorum-5 puan” ve “Hiç katılmıyorum-1 puan”
İletişim: