Dinleme Becerisi Farkındalık Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, A., & Aydın, G. (2009). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi dinleme becerisi farkındalıklarının belirlenmesine yönelik bir anket geliştirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 454-464.

Sorumlu Yazar: 
Abdullah Şahin
Geçerlik: 

Her bir maddeden elde edilen puanlar ile testin bütününden elde edilen puanların karşılaştırılması yapılmıştır. Elde edilen korelasyon katsayısı o maddenin geçerlik katsayısı olup testin bütünü ile tutarlılığını göstermektedir. Ölçeğin son halinde madde-toplam korelasyonlarının 0,297 ile 0,545 arasında değiştiği ve bu haliyle ölçekte sorunlu bir madde olmadığı görülmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini negatif yönde etkileyen maddeler ölçekten çıkarıldıktan sonra yapılan analiz sonucunda 46 maddeden oluşan ölçeğin son halinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,916 olarak bulunmuştur.

5 alt boyut ve 46 madde
Görgü Kuralları (13 m): Dinlediğim kişinin sözünü kesmemeye özen gösteririm.
Anlama-Çözümleme (15 m): Dinlerken metnin olay örgüsünü çıkarmaya çalışırım.
Değerlendirme Yapabilme (5 m): Dinlediğim bir metnin vermeyi amaçladığı mesajın doğru olup olmadığını düşünürüm.
Söz Varlığını Geliştirme (5 m): Dinlerken anlamadığım kelime veya kelime grubu olursa, daha sonra öğrenmek amacıyla not alırım.
Dinleme Alışkanlıkları Etkililiği (8 m): Dinlediklerimle ilgili her soruya cevap verebilirim.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= hiçbir zaman – 4= her zaman)
İletişim: