Etik Tüketici Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Saray, M.T., ve Hazer, O.( 2017). Etik Tüketici Ölçeğinin Türkçe uyarlaması; geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin bir çalışma: Hacettepe üniversitesi örneklemi. International Journal Of Education Technology and Scientific Researches, 4, 258-283.

Sorumlu Yazar: 
Mehveş Tuğçe Saray
Geçerlik: 

İki faktör toplam varyansın % 66,673 oranında açıklamaktadır. İki faktör altında yer alan 8 maddelik ölçeğin tümü için iç tutarlılık anlamında Cronbach Alpha 78,9 olarak hesaplanmıştır. Günümüz gelişmeleri gereği ölçeğin iki boyutlu bir ölçek olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler ölçme aracının geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

İki faktör toplam varyansın % 66,673 oranında açıklamaktadır. İki faktör altında yer alan 8 maddelik ölçeğin tümü için iç tutarlılık anlamında Cronbach Alpha 78,9 olarak hesaplanmıştır. Günümüz gelişmeleri gereği ölçeğin iki boyutlu bir ölçek olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler ölçme aracının geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir.

18 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Kesinlikle yanlış olduğuna inanıyorum- 5= Kesinlikle yanlış olmadığına inanıyorum)
İletişim: