Eşli Ruminasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bugay, A. ve Baker, Ö. (2015). Eşli Ruminasyon Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, (43)5, 106-114

Sorumlu Yazar: 
Aslı Bugay
Geçerlik: 

Yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda ölçeğin 27 maddesi için tek faktörlü olarak tanımlanan modele ait uygunluk istatistiklerinin uyum indekslerine göre kabul edilebilir aralıkta olduğunu göstermektedir: [χ² (27) = 68,31, p < .0001; χ²/dfratio = 2.53; CFI = .98, GFI= .95, AGFI= .91, RMSEA = .078, SRMR =.024].
Ölçeğin ölçüt bağlantılı geçerliğini hesaplamak için Ruminasyon Ölçeği ile arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayıları hesaplanarak bulunmuştur. Buna göre, Eşli Ruminasyon Ölçeği ile Ruminasyon Ölçeği (r = .46 p < .001) arasında doğru yönde manidar ilişki bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Tek faktörlü yapı için ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .95 olarak bulunmuştur. Testin tekrarı için 113 kişiden dört hafta arayla alınan verilere göre iki ölçüm arasındaki pearson momentler çarpım korelasyonu katsayıları .90 dur.

Derecelendirme: 
İletişim: