Erken Lohusalık Sürecinde Kadınların Algıladıkları Eş Desteği Ölçeği (ELSKAEDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, N. H., Dişsiz, M., Dinç, H. ve Soypak, F. (2014). Erken Lohusalık Sürecinde Kadınların Algıladıkları Eş Desteği: Ölçek geliştirme çalışması. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 17(2), 73-79.

Sorumlu Yazar: 
Nevin Hotun Şahin
Geçerlik: 

KMO değeri 0.908, Barlett’s Testi anlamlılık değeri 0.000 olarak bulunmuştur.
Ölçeğin iç geçerliliğe sahip olup olmadığını anlamak için “bağımsız gruplar için t testi” yapılmıştır. Öncelikle test puanları büyükten küçüğe doğru sıralanmış, daha sonra grubun %27’sinin 65 olduğu belirlenmiştir.En yüksek puandan başlayarak 65 kadın, en düşük puandan başlayarak 65 kadın alınmış, arada kalanlar işleme dâhil edilmemiştir. Faktör analizi sonucunda toplam varyansın %51.376’sını açıklayan 16 maddenin 3 faktörde toplandığı görülmüştür. Madde toplam puan korelasyon katsayıları 0.40–0.64, faktör yükleri ise 0.37–0.76 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Test Tekrar Test Tutarlılığı için 30 kadına 24 saat içinde ön test, bir hafta ara ile de son test uygulanmıştır. İki ölçüm arasında bir hafta süre verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda birinci ve ikinci uygulamada alınan puanlar arasındaki korelasyon 0.98 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı 0.87 olarak bulunmuştur.

3 alt boyut,16 maddeden oluşmuştur.

Duygusal Destek (7 m): Eşim gebeliğim sırasında yaşadığım değişiklik ve sıkıntılarda beni rahatlattı.

Sosyal Destek (6 m): Eşim bebek bakımının kendi sorumluluğu olmadığını düşünür.

Fiziksel Destek (3 m): Eşim gebeliğimde ve doğum sonu dönemde yaşadığım sorunları iş yoğunluğu nedeniyle paylaşamadı.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=Kesinlikle katılmıyorum – 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: