Erkeksi Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H., & Sığın, A. (2020). Erkeksi Davranış Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (16), 339-357. http://dx.doi.org/10.16947/fsmia.849195

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 

maddelerin dil kapsam geçerlik indeks değerleri, 0.80 ile 1.00 arasında değişiklik göstermektedir. Davis24 kapsam geçerlik indeks değerlerinin .80’den büyük olması gerektiğini belirtmektedir. Bu bağlamda uygunluk yüzdelerine de dayanarak Erkeksi Davranış Ölçeği’nin dil kapsam geçerlik indekslerinin gerekli ölçütü sağladığı söylenebilir. Ölçeğin 9 maddesi için DGKİ katsayısı en üst düzeyde (1.00) ve 7 madde için çeviri uygunluk yüzdesi %100’dür. Üçüncü maddede (“Profesyonel bir kariyer arayışı için kapsamlı zaman ve çaba harcarım”). çeviri uygunluk yüzdesi diğerlerine göre daha düşüktür. Bunun anlatım bozukluğundan kaynaklandığı söylenebilir.
Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA): Çalışma grubundan ilk veri setine uygulanan AFA sonucu Bartlet Küresellik Testi değerinin χ2=2074.986 sd=190 (p=.000) ve KMO örneklem uygunluk katsayısının .80 olduğu görülmüştür. Hair vd.25 göre
Bartlet Küresellik Testi sonucunun istatistiksel olarak anlamlı olması ve KMO değerinin 0.80 ile 0.90 arasında olması, örneklemin uygulama için uygunluğunu ve verilerin çok değişkenli normallik varsayımlarını karşıladığını göstermektedir.
Ayrıca Temel bileşenler analizine dayalı olarak, ölçeğin orijinal yapısıyla uygun olan 20 maddelik dört boyutlu modeli, ölçeğin toplam varyansının %56.50’sini açıklamaktadır. Varimax dik döndürme yöntemi sonucu madde faktör yükleri Başarıya Adanma alt boyutu için .72 ile .81; Kısıtlı Duygusallık alt boyutu için .56 ile .77; Kısıtlanmış Sevgi alt boyutu için .56 ile .79 ve Abartılı Özgüven ve Kontrol alt boyutu için .54 ile .76 arasında sıralanmaktadır.
Yapı geçerliğinde, AFA’dan elde edilen modelin doğrulanması için ikinci bir diğer gruptan elde edilen veri setine birinci
düzey DFA uygulanmıştır. En Çok Olabilirlik yöntemine dayalı DFA, uyum indeksi değerleri χ²=420.50, sd=164 (χ²/sd=2.56), RMSEA=.072, CFI=.92, GFI=.90, IFI=.92, NNFI=.90 ve SRMR=.072 olacak şekilde hesaplanmıştır

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmaları Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı Başarıya Adanma alt boyutu için α=.84; Kısıtlı Duygusallık alt boyutu için α=.77; Kısıtlanmış Sevgi alt boyutu için α=.80; Abartılı Özgüven ve Kontrol alt
boyutu için α=.73 ve ölçeğin bütünü için için α=.81 olacak şekilde hesaplanmıştır. Cortina26, Cronbach α değerinin en az .70 olması gerektiğini belirtilmiştir.

Zamanımın büyük bir bölümünü oldukça başarılı bir kariyer elde etmek için harcarım. (Başarıya adanma)
Hislerimi ve duygularımı genellikle başkalarıyla tartışmam. (Kısıtlı duygusallık)
Yakın ilişkilere fazla zaman ayırmam. (Kısıtlanmış sevgi)
Hayatımdaki her şeyin kontrolüm altında olmasına çalışırım. (Abartılı özgüven ve kontrol)

Derecelendirme: 
A=Kesinlikle Katılmıyorum, B= Katılmıyorum, C=Kararsızım, D=Katılıyorum ve E=Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: