Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sezgin, E. ve Demiriz, S. (2016). Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 702-718.

Sorumlu Yazar: 
Esin Sezgin
Geçerlik: 

Ölçeğin iki boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değeleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur ( χ2=1160.67, X2/sd= 4.88, RMSEA=0,09, CFI=0.97, NFI=0.97, NNFI=0.96 ve IFI=0.97). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .60 ile .80 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .89 ile .95 arasında değişmektedir.

17 madde ve 2 alt boyut
Davranış düzenleme (10 m):
Sosyal beceri (7 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiçbir zaman – 5= Her zaman)
İletişim: