Ergenler İçin Yetişkinlere Yönelik Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sumbas, E. (2016). Ergenlerin yetişkinleri algılamalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Sumbas
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 14 madde ve iki faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen yapının geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Yetişkinleri olumlu algılamayı ölçen maddelerin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .78, Yetişkinleri olumsuz algılamayı ölçen maddelerin iç tutarlılık katsayısı ise .66 olarak bulunmuştur.

Ölçek 14 madde ve iki faktörden oluşmaktadır.
Yetişkinlerin olumlu algılanması (8m): Yetişkinleri bilgili bulurum.
Yetişkinlerin olumsuz algılanması (6m): Bana yetişkinler sıkıcı gelir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: