Ergenler İçin Arkadaşa Bağlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ercan, H.( 2015). Ergenler İçin Arkadaşa Bağlanma Ölçeğinin psikometrik özellikleri ve uyarlama çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies , 38, 227-240. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3054

Sorumlu Yazar: 
Hülya Ercan
Geçerlik: 

Yapılan analizler sonucunda ölçeğin alt boyutlarına ilişkin madde-toplam puan korelasyonlarının 0.21-0.71 arasında, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının 0.60-0.89 arasında ve test-tekrar test güvenilirlik değerlerinin 0.81-0.83 arasında değiştiği bulunmuştur. LISREL 8.7 programı kullanılarak yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indeksi değerlerinin χ2/sd (648.27/227)=2.856, NNFI=0.91, CFI=0.95, GFI=0.88, AGFI=0.86, RMSEA=0.067, SRMR=0.059 olduğu görülmüş, özgün ölçekle örtüşen üç faktörlü yapı (güvenli bağlanma, kaçınan bağlanma ve kaygılı/kararsız bağlanma) doğrulanmıştır. Ölçüt geçerliliği analizlerinde Ergenler İçin Arkadaşa Bağlanma Ölçeği puanları ile İlişki Ölçekleri Anketi puanları arasında beklenen yönde korelasyonlar olduğu bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Yapılan analizler sonucunda ölçeğin alt boyutlarına ilişkin madde-toplam puan korelasyonlarının 0.21-0.71 arasında, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının 0.60-0.89 arasında ve test-tekrar test güvenilirlik değerlerinin 0.81-0.83 arasında değiştiği bulunmuştur. LISREL 8.7 programı kullanılarak yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indeksi değerlerinin χ2/sd (648.27/227)=2.856, NNFI=0.91, CFI=0.95, GFI=0.88, AGFI=0.86, RMSEA=0.067, SRMR=0.059 olduğu görülmüş, özgün ölçekle örtüşen üç faktörlü yapı (güvenli bağlanma, kaçınan bağlanma ve kaygılı/kararsız bağlanma) doğrulanmıştır. Ölçüt geçerliliği analizlerinde Ergenler İçin Arkadaşa Bağlanma Ölçeği puanları ile İlişki Ölçekleri Anketi puanları arasında beklenen yönde korelasyonlar olduğu bulunmuştur.

1m: Bir başkasının arkadaşımın yerini alması çok zor olurdu. (Güvenli)
23 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: