Ergenler İçin Madde Bağımlılığından Korunma Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eker, F., Akkuş, D. ve Kapısız, Ö. (2013). Ergenler İçin Madde Bağımlılığından Korunma Öz-Yeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik değerlendirilmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 4(1), 7-12.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Eker
Geçerlik: 

Yapılan Kaiser-Meyer-Olkin test sonucu 0.881 olarak hesaplandı. Elde edilen verilere uygulanan Bartlett Testi anlamlı (X2 =8844.604; p<0.01)çıktı.Bu sonuç, verilerin normal dağılımla uyumlu olduğunu ortaya koydu.

Güvenirlik: 

Yapılan ölçümlerde faktör yüklerinin 0.38-0.87 arasında değiştiği görülmektedir. Maddelerin faktör yüklerinin yüksek olması ölçekteki maddelerin ölçeğin tamamı ile uyumlu olduğunu göstermesi açısından önemli bulundu. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin, 24 madde ile yapı geçerliğini sağladığı belirlendi. Ölçeğin güvenirliği için madde analizine dayalı iç tutarlılık yöntemi olan Cronbach Alfa katsayısı yöntemi kullanıldı. Ölçeğin Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı 0.814 olarak hesaplandı.

4 alt boyut ve 24 madde
Uyuşturucu/Uyarıcı Maddelerden Uzak Durma (12 m): Her türlü madde kullanma teklifine “hayır” diyebilirim.
Baskı Altında İken Uyuşturucu/Uyarıcı Maddelerden Uzak Durma (4 m): Güvendiğim biri bana sigara/alkol/tiner/uyuşturucu uyarıcı maddeler teklif ettiğinde hayır diyebilirim.
Uyuşturucu/Uyarıcı Maddeler Konusunda Yardım Arama (4 m): Madde ile ilgili konularda gerektiğinde babamla konuşabilirim.
Uyuşturucu/Uyarıcı Maddeler Konusunda Arkadaşına Destek Olma (3 m): Erkek ya da kız arkadaşıma herhangi bir uyuşturucu/uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını sorabilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Hiç emin değilim – 5=Son derece eminim)
İletişim: