Psikolojik İstismar Ölçeği (PİÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, G. (2015). Psikolojik İstismar Ölçeği (PİÖ) geliştirme çalışması: Ergenlerde psikometrik özelliklerinin İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 727-738. http://dx.doi.org/10.14686/buefad.v4i2.5000146983

Sorumlu Yazar: 
Gökmen Arslan
Geçerlik: 

Ön uygulamada maddelere ilişkin madde toplam korelasyonları incelenmiş, daha sonra yeni bir uygulama yapılarak açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analiziyle ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, Ki-Kare (χ2), χ2/sd oranı, iyilik uyum indeksi (GFI), normlaştırılmış uyum indeksi (NFI), karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI), standardize edilmiş artık ortalamaların karekökü (SRMR), fazlalık uyum belirteci (IFI) ve yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA) uyum indeksleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. χ2/sd oranının 3’ten küçük değer alması iyi uyuma, 5’ten küçük değer alması kabul edilebilir uyuma, RMSEA ve SRMR için ise .05’e eşit veya daha küçük değerler iyi bir uyuma, .08 ve altındaki değerler kabul edilebilir bir uyuma karşılık gelmektedir. GFI, CFI, NFI ve RFI sonuçlarının .95 ve üzeri mükemmel uyuma, .90 ve .94 arası değerler de iyi uyum olarak değerlendirilmektedir(Kline, 2011; Sümer, 2000). Ölçme aracına ilişkin geçerlilik ve güvenirlik çalışması SPSS 22 ve LISREL 8.80 programları aracılığıyla, .05 anlamlılık düzeyiyle test edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ön uygulamada maddelere ilişkin madde toplam korelasyonları incelenmiş, daha sonra yeni bir uygulama yapılarak açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analiziyle ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, Ki-Kare (χ2), χ2/sd oranı, iyilik uyum indeksi (GFI), normlaştırılmış uyum indeksi (NFI), karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI), standardize edilmiş artık ortalamaların karekökü (SRMR), fazlalık uyum belirteci (IFI) ve yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA) uyum indeksleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. χ2/sd oranının 3’ten küçük değer alması iyi uyuma, 5’ten küçük değer alması kabul edilebilir uyuma, RMSEA ve SRMR için ise .05’e eşit veya daha küçük değerler iyi bir uyuma, .08 ve altındaki değerler kabul edilebilir bir uyuma karşılık gelmektedir. GFI, CFI, NFI ve RFI sonuçlarının .95 ve üzeri mükemmel uyuma, .90 ve .94 arası değerler de iyi uyum olarak değerlendirilmektedir(Kline, 2011; Sümer, 2000). Ölçme aracına ilişkin geçerlilik ve güvenirlik çalışması SPSS 22 ve LISREL 8.80 programları aracılığıyla, .05 anlamlılık düzeyiyle test edilmiştir.

4 alt boyut ve 27 madde
Yıldırma/Aşağılama (9 m)
Duygusal Tepki Vermeyi Reddetme (6 m)
Suça Yöneltme (6 m)
Reddetme/İzolasyon (6 m)

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= hiçbir zaman – 4= her zaman)
İletişim: