Ergen Tahripçilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kalgı, M. E., & Aliyev, R. (2016). Ergen Tahripçilik Ölçeği: Geliştirmesi, geçerliği, güvenirliği. Journal of Educational Science, 3(4), 79-93.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Emin Kalgı
Geçerlik: 

Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda üç (3) faktörlü bir ölçek elde edilmiştir. Ergen Tahripçilik ölçeğini oluşturan maddelerin açımlayıcı faktör analizinde madde toplam korelasyonları .410 ile .836 aralığında, maddelerin faktör yükleri ise .489 ile .813 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Tüm ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach-alpha) .969 olarak bulunmuştur.

Ölçekte 48 madde bulunmaktadır.
Okul Çalışanlarının Eşyalarına Yönelik Tahripçilik (35m): Öğretmen masa örtüsünü yırtmayı severim.
Okula Yönelik Tahripçilik (40m): Okul kaldırım taşlarını sökmekten zevk alırım.
Sınıfa Yönelik Tahripçilik (1m): Sıralara yazmayı severim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5=her zaman)
İletişim: