Ergen Kızlar İçin İlişki Gücü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik, E. (2013). Ergen Kızlar İçin İlişki Gücü Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik Çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 1359-1370. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1656.

Sorumlu Yazar: 
Eyüp Çelik
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucu ki-kare değerinin (x²= 20.68, sd=12, p= 0.00) anlamlı, diğer uyum indekslerinin de (RMSEA= .065, GFI= .97, AGFI= .92, CFI= .92, IFI= .93, ve SRMR= .05) kabul edilebilir düzeyde olduğu bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .78 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayılarının, .24 ile .37 arasında değiştiği görülmüştür.

7 madde tek boyut

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: