Ergen için Öz-Şefkat Ölçeği-Kısa Formu (ÖŞÖ-KF)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Büyüköksüz, E., & Erözkan, A. (2019). Öz-Şefkat Ölçeği-Kısa Formu (ÖŞÖ-KF): Ergen Örnekleminde Ölçek Uyarlama Çalışması. Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapy and Research, 10(Supplement 1),17.

Sorumlu Yazar: 
Engin Büyüköksüz
Geçerlik: 

DFA analizi iki faktörlü yapıyı desteklemiştir. İki faktörlü ÖŞÖ-KF’nin, DFA analizi ölçütleri χ2/sd (1.93), RMSEA (.06), TLI (.96), CFI (.97), WRMR (.77) olarak hesaplanmıştır. ÖŞÖ-KF’nin olumsuz alt boyutu madde toplam korelasyon değerleri .435 – .559; olumlu alt boyutu madde toplam korelasyon değerleri .294 – .505 arasında değişmektedir. Madde toplam korelasyon katsayıları negatif olmadığı ve .20 değerinden büyük olduğu için kabul edilebilir (Nunnally ve Bernstein, 1994). Bu kriterlere göre maddelerin kabul edilebilir değerlerde olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

İki faktörlü ÖŞÖ-KF’nin 12 maddelik toplam Cronbach alfa katsayısı .80 olarak hesaplanmıştır. Olumsuz alt boyutun Cronbach alfa katsayısı.76, olumlu alt boyutun Cronbach alfa katsayısı .68 olarak hesaplanmıştır. ÖŞÖ-KF’nin test-tekrar test güvenirliğine ilişkin Pearson korelasyon katsayıları .87 olarak hesaplanmıştır. ÖŞÖ-KF ile RBSÖ arasında (r= -.60, p<.01) negatif yönde orta düzeyde ilişki; ÖŞÖ-KF ile PİOÖ arasında (r= .30, p<.01) pozitif yönde orta düzeyde ilişki bulunmuştur.

2. Kişiliğimin hoşlanmadığım yönlerine karşı anlayışlı ve sabırlı olmaya çalışırım.
3. Acı verici bir durumla karşılaştığımda durumu dengeli bir şekilde değerlendirmeye çalışırım.
5. Başarısızlıklarımı insan olmanın bir parçası olarak görmeye çalışırım.

Derecelendirme: 
5 li likert
İletişim: