Endişe ve Anksiyete Ölçeği (EAÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akyay, A. (2016). Endişe ve Anksiyete Ölçeği, Problemlere Karşı Olumsuz Tutum Ölçeği ve Bilişsel Kaçınma Ölçeği, Türkçe uyarlanması, geçerliliği ve güvenirliliği. (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Akyay
Geçerlik: 

YAB’nu ölçmek için geliştirilen ve Türkçeye çevrilerek geçerli ve güvenilir olduğu gösterilen YAB-7 ile çalışmamızda geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan EAÖ için Pearson korelasyonu analizi uygulanmıştır. EAÖ ve YAB-7 karşılaştırıldığında birbiriyle yüksek korelasyon katsayısı gösterdiği (r=0,636, p<0,05) saptanmış
EAÖ’nün yapısal geçerliliğini değerlendiren faktör analizinde temel bileşenler
analizi kullanıldı. Ölçek maddelerini temel bileşenler analizine örneklem uygunluğunun
değerlendirilmesinin bir ölçütü olan Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,917 bulunarak uyumun
mükemmel olduğu görüldü. Özdeğeri 1’in üzerinde olan yalnızca tek faktör (Tablo 7)
oluştuğu ve bu faktörün toplam varyansın %50,8’ini açıkladığı görüldü (Tablo 6). Tek
faktör oluştuğu için rotasyon yapılmadı. Bu faktörde faktör yükleri 0,635 ile 0,761
arasında belirlendi. Sonuçlar EAÖ Türkçe formu faktör yapısının orijinaliyle benzer
olduğunu gösterdi

Güvenirlik: 

EAÖ Türkçe uyarlamasının iç tutarlılığı Cronbach’s alfa ölçümüyle değerlendirildi. EAÖ toplam puanı için Cronbach’s Alfa değeri 0,891 bulundu. Maddelerin tek tek Cronbach’s alfa değerleri Tablo 5’de gösterilmiştir. Elde edilen Cronbach’s alfa değerlerine göre EAÖ Türkçe uyarlamasının iç tutarlılık katsayılarının olduça iyi olduğu görüldü.Madde toplam korelasyonlarına bakıldığındaysa 0,548 ile 0,685 arasında olduğu görülmüştür . Hiçbir maddenin silinmesi Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısını değiştirmediği gözlemlenmiştir.

Test tekrar test güvenirliği için 30 kişiden oluşan bir gruba 3 hafta ara ile ölçekler tekrar uygulanmıştır. Bunun sonucunda test tekrar test güvenirlik katsayısı 0,528 olarak bulunmuştur.

2. Endişeleriniz size aşırı veya abartılı geliyor mu?

3. Son altı ay süresince, aşırı endişeler sizi kaç gün rahatsız etmiştir?

4. Endişelerinizi kontrol etmekte zorluk yaşıyor musunuz? Mesela, bir şey hakkında
endişelenmeye başladığınızda kendinizi durdurmakta zorluk yaşıyor musunuz?

Derecelendirme: 
9’li Likert (0= hiçbir zaman – 8= her zaman)
İletişim: