Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz Özelçi, S. (2012). Eleştirel düşünme tutumuna etki eden faktörler: Sınıf öğretmeni adayları üzerine bir çalışma (Doktora tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Sorumlu Yazar: 
Serap Yılmaz ÖZELÇİ
Geçerlik: 

Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeği’ nin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri .769, Barlett’s testi sonucu (1000,167) .001 düzeyinde anlamlıdır. Bu iki testten elde edilen verilerden yola çıkarak örneklemin faktör analizi yapmak için üzerinde çalışılan örneklemin yeterli büyüklükte ve uygun dağılımda olduğunu söylenilebilir. Araştırmada açıklayıcı faktör analizi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçekte yer alan her bir faktöre ilişkin cronbach-alpha değerleri hesaplanmıştır.Ölçeğin güvenirlik katsayıları .62 ile .71 arasında değişmektedir.

5 alt boyut ve 19 madde
Bilgi toplamaya isteklilik(4m) :Bir konu hakkında karar verirken. sahip olduğum görüşün tersi görüşler hakkında da bilgi toplamaya çalışırım.
Neden aramaya açıklık (4m):Bir görüşün doğruluğu o görüşe katılan kişi sayısına bağlıdır.
Çıkarımda bulunabilme(3m) :Geçmişi bilmek geleceği anlamayı kolaylaştırır.
Kanıta dayalı karar verme(3m) :Tam inandıklarımın doğruluğunu sorgulamam.
Öz-düzenleme(5m): Başladığım işin tamamlanmasını bekleyebilecek kadar sabırlı değilim.

Derecelendirme: 
5’li Likert ((olumlu maddeler için)1= tamamen katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum) ((olumsuz maddeler için) 5= tamamen katılmıyorum – 1= tamamen katılıyorum)
İletişim: