Ego Fonksiyonlar Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çevik, Y. (2013). Ego Fonksiyonları Değerlendirme Ölçeği’nin Türkiye koşullarına uygun geçerlik, güvenirlik çalışması (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Yadigar Çevik
Geçerlik: 

EFA’nın yapı geçerliğini saptamak üzere; EFA Şizofren ve Normal Çalışma Grup’a ayrı ayrı uygulanarak, iki grubun EFA puan ortalamaları arasındaki farklılık araştırılmıştır. İstatistik analizler sonucunda Normal Çalışma Grubu lehine anlamlı farklılığın çıkması EFA’nın yapı geçerliğini ispatlayacaktır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayılarının şizofreni grubunda Cronbach alfa .919 ile .743 arasında değişirken normal grupta .820 ile .641 arasında değişmiştir. Test-tekrar test güvenirlik katsayıları ise şizofreni grubunda .815 ile .503 arasında değişirken normal grupta ise .768 ile .510 arasında değişim göstermiştir.

90 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
“Herzaman”, “Çoğuzaman“, “Bazen” ve “Hiçbirzaman”
İletişim: