Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Aracını Değerlendirme Yeterlilik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şanlı, C. ve Pınar, A. (2017, Ocak). Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme gelişim programının coğrafya öğretmen adaylarının yeterlik algısı üzerine etkisi. Marmara Coğrafya Dergisi, 35, 21–39.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini incelemek için, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .90 olarak hesaplanmıştır.Elde edilen güvenirlik katsayıları ölçeğin yeterli düzeyde güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir. (Tavşancıl, 2005).

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi