Eğitsel Kulüp Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılıçarslan, T. (2009). Öğretmenlerin eğitici kulüp çalışmalarına ilişkin tutumları. (Yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Tuncay Kılıçarslan
Geçerlik: 

Oluşan 4 faktörün açıklanan toplam varyans miktarı %40,498’dir. Faktörlerin açıkladıkları varyans miktarları sırasıyla birinci faktör için %16,890, ikinci faktör için %15,614, üçüncü faktör için %4,158, dördüncü faktör için %3,837 olarak belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Eğitici Kulüp Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Tutumları Ölçeğinin iç tutarlık katsayıları yüksek bulunmuştur. Cronbach alpha değerleri α=.815 (sosyal katkı) ile α=,.719 (öğrenci katılımı) arasında değişmektedir. Guttman değerleri G=,781 (işlevsellik kaybı) ile G=,599 (öğrenci katılımı) arasında değişmiştir. Öte yandan Spearman Brown değerleri de S=,797 (işlevsellik kaybı) ile S=,607 (öğrenci katılımı) arasında yer almıştır. Ölçeğin toplamı için alpha değeri α=.856; Guttman değeri G=,761; Spearman Brown değeri de S=,763 olarak hesaplanmıştır

40 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır.
Sosyal Katkı (10 madde)
İşlevsellik Kaybı (13 madde)
Öğretmen İstekliliği (8 madde)
Öğrenci Katılımı (9 madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)