Eğitsel İçerikli Web Siteleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Henkoğlu, H. Ş. ve Mıhcı, P. (2012). Eğitsel içerikli web sitelerinin kullanımını etkileyen faktörler: Ölçek geliştirme çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 1(13), 26-39.

Sorumlu Yazar: 
Halise Ş. Henkoğlu
Geçerlik: 

Gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra eğitsel içerikli web sitelerinin kullanımına ilişkin 25 maddeden oluşan taslak ölçek formu oluşturulmuştur. Hazırlanan ölçeğin kapsam geçerliliğinin sağlanması amacıyla uzman görüşlerine başvurulmuştur. Biri ölçme ve değerlendirme alanında, ikisi bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında üç uzmana inceletilen ölçekten uzmanların görüşleri doğrultusunda 3 madde çıkartılmıştır. Bu işlemden sonra hazırlanan ölçek formu, kullanılan dilin uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla bir dil uzmanına sunulmuştur. Uzmanlardan elde edilen geri dönütler doğrultusunda maddelerde önerilen düzeltmeler yapılmış ve nihai ölçek formu oluşturulmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçekten elde edilen ölçümlerin güvenirliği; ölçeğin tamamından ve her bir faktöründen elde edilen ölçümlere ait Cronbach Alfa (α) iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Güvenirlik katsayıları ölçeğin bütününden elde edilen ölçümler için .91, algılanan kullanışlılık için .83, beklentilerin karşılanması için .85, memnuniyet için .85 ve süreklilik niyeti için .76 olarak hesaplanmıştır.

4 alt boyut ve 22 madde
Algılanan kullanışlılık
Beklentilerin karşılanması
Memnuniyet
Süreklilik niyeti

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)