Eğitsel Bir Çevrimiçi Öğrenme Ortamı Olan Moodle DYBS’nin Değerlendirilmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldız, E., P., Tezer, M. & Uzunboylu, H. (2018). Student Opinion Scale Related to Moodle LMS in an Online Learning Environment: Validity and reliability study. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), 12(4), 97-108. https://doi.org/10.3991/ijim.v12i4.9205.

Sorumlu Yazar: 
Üyesi Ezgi Pelin YILDIZ
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliliğini belirlemek için görünüm, içerik ve yapısal geçerlilikleri doğrulanmıştır. Görünüş ve kapsam geçerliliği için üç alan uzmanı, bir ölçme ve değerlendirme uzmanı, bir dil uzmanı ve bir Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik uzmanının görüşleri alınmıştır.

Yapı geçerliliği için AFA testi yapılmıştır. AFA testi sonuçlarına göre özdeğeri 1’den büyük olan ölçeğin 34 maddelik ve 6 faktörlü yapısı toplam varyansın %66,60’ını açıklamaktadır. Bu açıklanan varyans oranı %30’un üzerinde olduğu için bilimler için yeterli kabul edilmektedir (Büyüköztürk, 2013).

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği adına KMO değeri 0.800 olarak hesaplanmıştır. Bartlett testinin sonuçlarının incelenmesi sonucun (X2 = 8180.976, df = 561, p.000) anlamlı olduğu ortaya konulmuştur. Bu, verilerin açımlayıcı faktör analizi için uygun olduğunu kanıtlamaktadır. Fraenkel ve Wallen (2006), güvenirlik katsayısı 60’ın altında olduğunda,
zayıftır, .60 ile .70 arasında olduğunda kabul edilemez sınırlar içindedir ve .80’in üzerinde olduğunda iyidir. Ayrıca Bartlett testinin Ki-Kare değeri 6494,643 ve serbestlik derecesi 2016 olup anlamlıdır (p=00,00, p<0,05). içindeki p değeri
Bartlett testi .000<0.05’tir. Sonuç olarak KMO ve Bartlett verilerinin faktör analizi için uygun olduğu gösterilmiştir.

Eğitsel Özellikler Boyutu Örnek Maddeler

1 Moodle ÖYS’yi kullanarak online (çevrimiçi) ortamlarda Temel Matematik ders içeriğine kolaylıkla erişebilmekteyim
2 Moodle ÖYS ile online (çevrimiçi) ortamlarda; forum platformundan yararlanarak öğretim elemanlarıyla ve grup
üyeleriyle dersle ilgili paylaşımlarda bulunabilmekteyim
3 Moodle ÖYS yardımıyla online (çevrimiçi) ortamlarda sınıf ortamında verilen eğitimden daha fazlasını öğrenmekteyim

Derecelendirme: 
5’li Likert (Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum)
İletişim: