Eğitsel Arayüz Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dinçer, S. ve Doğanay, A. (2016). Eğitsel Arayüz Değerlendirme Ölçeği Türkçe uyarlama çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 647-674.

Sorumlu Yazar: 
Serkan Dinçer
Geçerlik: 

Ölçeğin dört boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri anlamlı bulunmuştur ( χ2 /ss= 2.72, SRMR = .06, RMSEA = .07, AGFI =.83, GFI =.86, NFI =.95 ve CFI=.97 ). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .34 ile .77 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .79 ile .86 arasında değişmektedir. Ölçeğin madde toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayılarının, .31 ile .89 arasında değiştiği görülmüştür.

4 alt boyut 25 madde
Öğrenmeyi kolaylaştırıcı ( 10 m)
Güvenilir ( 5 m)
İnsan benzeri ( 5 m)
Çekici ( 5 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: