Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İlhan, M., Güler, N., ve Kinay, İ. (2017). Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeğinin Türkçe uyarlaması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 779-795.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa İlhan
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA sonucunda ölçeğin orijinal formundaki üç faktörlü yapının Türk kültüründe doğrulandığı belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık katsayıları; testin güvenli uygulanması boyutu için .61, gizlilik boyutu için .67, saydamlık boyutu için .75 ve ölçeğin geneli için .72 olarak bulunmuştur.

Ölçek 10 madde üç faktörlü yapıdadır.
Testin Güvenli Uygulanması (1m): Sınavlarda öğrencilerin kopya çekmesini önlerim.
Gizlilik (5m): Her bir öğrencimin değerlendirme sonuçlarını gizli tutarım.
Saydamlık (10m): Puanlamanın nasıl yapılacağı hakkında öğrencileri önceden bilgilendiririm.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç bağlı değilim ve 5=tamamıyla bağlıyım)
İletişim: