Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karadağ, E., Korkmaz, T., Çalışkan, N. ve Yüksel, S. (2008). Drama lideri olarak öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 169-196.

Sorumlu Yazar: 
Engin Karadağ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 30 madde
Dramayı Planlama Yeterliği (6 m): Dramanın amaç ve hedeflerini belirler.
Drama Sürecini Gerçekleştirme Yeterliği (18 m): Öğrencilerin önerilerini dikkate alır.
Drama Sürecini Değerlendirme Yeterliği (6 m): Öğrencilere değerlendirme sonucu geri bildirim verir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiçbir zaman – 5=her zaman)
İletişim: