Eğitim Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Banoğlu, K. (2012). Eğitim Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 43-65.

Sorumlu Yazar: 
Köksal Banoğlu
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonuçları ölçme aracının toplam varyansın %65.35’ini açıkladığını ve madde faktör yüklerinin .522 ile .838 arasında değiştiğini göstermiştir (KMO=.899, p<.001). Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) düzeltme önerilerine bağlı olarak AFA modeline ek olarak üç alternatif ölçme modeli daha oluşturulmuş ve dört modele uyum indeksleri incelenerek, en iyi model-veri uyumuna sahip model tespit edilmiştir (x2=645.527; x2/sd= 1.416; CFI=.913; NFI=.759; RMSEA=.057). Ölçme aracının yordama geçerliğini analiz edebilmek için ROC eğrisi analizi uygulanmış ve geliştirilen ölçme modelinin müdürlerin bilgisayar ve internet kullanım sürelerini % 72.2 ve %68.8 duyarlılıkla yordayabildiği görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçme aracının genel faktör iç tutarlık güvenirlik katsayısının (Cronbach Alpha) .943, iki yarı güvenirlik katsayısının .898 ve .914 olduğu, madde-toplam ayırt edicilik indeksinin .449-.675 aralığında değiştiği belirlenmiştir.

5 alt boyut ve toplam 32 madde
Vizyoner Liderlik (12 m): Okulda işbirliği yaptığım bir teknoloji ekibi oluştururum.
Dijital Çağ Öğrenme Kültürü (3 m): Öğrencilerin ödev ve proje yaparken teknolojik araçlardan yararlanmasının önemini öğretmenlerin kavramasını sağlarım.
Mesleki Gelişimde Mükemmellik (8 m): Teknolojinin etkili kullanımıyla ilgili bilimsel çalışmaları takip ederim.
Dijital Vatandaşlık (6 m): Güvenli, yasal ve etik teknoloji kullanımı konusunda eğitim politikası geliştirerek okula örnek olurum.
Sistematik Gelişim (3 m): Okulda teknoloji kullanımıyla ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarının yapılmasını teşvik ederim.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: 
PDF: