Eğitim Yöneticilerinin Değer Eğitimi Yeterliliklerini Algılama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Okudan, A.Y. (2010). Eğitim yöneticilerinin değerler eğitiminin önemi etkileri ve uygulamalar hakkındaki görüşleri (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Yasin Okudan
Geçerlik: 

KMO örneklem yeterliliğinin ,802 (p=0,000) ve açıklanan toplam varyansının %54,83 düzeyinde olduğu saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha güvenilirlik katsayısı ,825’tir.

22 madde ve 3 alt faktörden oluşmaktadır.
Koordine ve Karar Süreçlerini Yürütme(8 m): 29,14,30,26,20,12,16,24 nolu maddeler.
Okul Kültürü Oluşturma(9 m): 28,21,22,27,25,6,3,18,25 nolu maddeler.
Okul Dışı Çevreyi Düzenleme(5 m): 4,15,19,13,8 nolu maddeler

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=Kesinlikle katılmıyorum – 4=Tamamen katılıyorum)