Eğitim Stres Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Seçer, i., Veyis, F., & Gökçen, R. A. (2015).Eğitim Stres Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Güvenirlik
ve geçerlik çalışması. İlköğretim Online, 14(1), 216‐229. DOI: 10.17051/io.2015.05547

Sorumlu Yazar: 
İsmail Seçer
Geçerlik: 

Yapı geçerliliği için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı faktör analizi çalışmaları yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin dört boyutta % 62,31 varyans açıkladığını ve doğrulayıcı faktör analizinde ikinci düzey DFA sonucunda dört boyutlu bu yapının iyi uyum verdiği bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik analizi sonucunda iç tutarlılık katsayısının .86, test tekrar test güvenirliğinin ise .81 olduğu bulunmuştur.

Ölçek 16 madde dört faktörlü yapıdadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: