e-Öğrenme Sürecine İlişkin Hazır Bulunuşluk ve Beklenti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gülbahar, Y. (2012). E-öğrenme ortamlarında katılımcıların hazır bulunuşluk ve memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi için
ölçek geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(2), 119-137.

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Gülbahar
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi kapsamında modelin geçerliğini test etmek amacıyla uyum indeksleri incelenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tamamına ait Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,97 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi
İletişim: