Ebeveyn Matematik Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mutlu, Y., Sarı, M. H., ve Çam, Z. (2018).Ebeveyn Matematik Kaygısı Ölçeği geliştirme çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 6(STEMES’18), 139-145.

Sorumlu Yazar: 
Yılmaz Mutlu
Geçerlik: 

AFA analizlerinde elde edilen üç boyutlu yapının DFA testi ile de doğrulandığı görülmüştür. Bu bağlamda elde edilen uyum indeksi değerleri ise χ2/Sd= 2.74, RMSEA= .104, NFI= .92, NNFI= .94, CFI= .95, IFI= .95, GFI= .82 ve AGFI= .76 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen uyum indeksi değerleri incelendiğinde toplam üç boyut ve 16 maddeden oluşan Ebeveyn Matematik Kaygısı Ölçeği’nin (EMKÖ) çocukları ilkokula devam eden ailelerin matematik kaygısı düzeylerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü için hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının ise .90 olduğu görülmüştür.

1-Çocuğum matematikten hoşlanır.
2-Çocuğum matematikle uğraşırken sıkılır.
3-Çocuğum matematikle uğraşmaktan uzak durur.
4-Çocuğumun matematiği yapılamayacak kadar zor bulur.
5-Çocuğumun matematik ödevleri ailece bizi strese sokar.

Derecelendirme: 
İletişim: