Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeği (MKEÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özdemir, E. ve Gür, H. (2011). Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeğinin (MKEÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(161), 39-50.

Sorumlu Yazar: 
Emine Özdemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut ve 20 madde
Matematiğe Yönelik Pozitif Tutumlar (13 m): Matematik en sevdiğim derslerden birisidir
Matematiğe Yönelik Negatif Tutumlar (7 m): Matematik problemlerinin çözümünde iyi değilim.

Derecelendirme: 
5’li Likert(1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: