Revize Edilmiş Matematik Kaygısı Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Takunyacı, M. ve Kurbanoğlu, N. İ. (2011). Revize Edilmiş Matematik Kaygısı Değerlendirme Ölçeği: Doğrulayıcı faktör analizi çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 163-180.

Sorumlu Yazar: 
Mithat Takunyacı
Geçerlik: 

Verilerin faktör analizine uygunluğu için KMO .60’dan yüksek ve Barlett
testinin anlamlı çıkması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2004). Bu çalışmada KMO örneklem
uygunluk katsayısı .935, Barlett Sphericity testi değeri ise 4584.984 (p<.001, df=276)
bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .93, test-tekrar test güvenirlik katsayıları ise .91 olarak bulunmuştur. Ayrıca
ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .30 ile .80 arasında sıralandığı bulunmuştur

Ölçek 24 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
Matematiksel öğrenme kaygısı (16 m): Öğretmeni tahtada bir matematik denklemi çözerken izlemek
Matematiksel değerlendirme kaygısı (8 m): Matematik dersinde öğretmenin habersiz sınav yapması

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç uygun değil – 5= tamamen uygun)
İletişim: