Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği (EDDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Diken, Ö., Topbaş, S. ve Diken, İ. H. (2009). Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği (EDDÖ) ile Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ)’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10(2), 41-60.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Diken
Geçerlik: 

EDDÖ öncelikle yapı, kavram ve dil eşitliği sağlanmış, daha sonra geçerliğe ilişkin açımlayıcı/keşfedici faktör analizi ve madde analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği iç tutarlık katsayısı (Cronbach Alpha) hesaplanarak incelenmiştir. Bulgular 12 maddelik EDDÖ’nün 3 alt faktörde toplandığını göstermiştir. EDDÖ ve ÇDDÖ’yü oluşturan alt ölçeklerin güvenirliklerinin yüksek olduğu bulunmuştur.

12 madde ve 2 alt boyut

Yanıtlayıcı Olma
Yönlendirici Olma
Duygusal İfade Edici Olma
Başarı Odaklı Olma

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: